Ajax og JSONP

Ajax

Et XHR-objekt brukes for å kommunisere med server. Vi har ikke mulighet til å kommunisere på tvers av domener av sikkerhetshensyn.

  function createXhrObject() {
    var msxml_progid = [
      'MSXML2.XMLHTTP.6.0',
      'MSXML3.XMLHTTP',
      'Microsoft.XMLHTTP',
      'MSXML2.XMLHTTP.3.0'
      ],
      req;
      
    try {
      req = new XMLHttpRequest(); /* W3C */
    } catch(e) {
      for (var i = 0, len = msxml_progid.length; i < len;++i) {
        try {
          req = new ActiveXObject(msxml_progid[i]);
          break;
        } catch (e2) { }
      }
    }
    finally {
      return req;
    }
  }
  
  function submitGET () {
  	var req = createXhrObject();
		req.onreadystatechange = function () {
			if (req.readyState === 4) {
				console.log(req.responseText);	
			}
		}
		req.open('GET','ajax.php', true);
		req.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest');
		req.send(null);
  }
  
  
  function submitPOST() {
    var req = createXhrObject();
    req.onreadystatechange = function () {
			if (req.readyState === 4) {
				console.log(req.responseXML);	
			}
		} 
    
    req.open('POST','ajax.php', true);
    
    req.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
    req.send('test=hei'); /* Sender verdien "hei" i post-variabelen "test"
    return false;
  }
  

Hvis vi må gjøre POST-kall, kan vi bruke Ajax. Returformatet bør være JSON av hastighetshensyn.

JSONP

JSONP står for JSON with Padding, og er JSON sendt med som et parameter til en funksjon

For å unngå navnekonflikter skal dette være funksjoner i et namespace. Serveren skal ha dynamiske funksjonsnavn.

JSONP er at vi lager et skriptelement dynamisk som returnerer et funksjonskall med JSON som parameter. Når skriptet lastes kjøres funksjonen.

JSONP er å foretrekke for asynkron kommunikasjon da det allerede er Javascript og ved at det gis til en funksjon trenger vi ikke eval. Formatet har også lite «overhead».

  	function createJSONP(src, callback) {
      var script = document.createElement('script');
      
			src += (src.indexOf('?') === -1) ? '?cb=' : '&cb==';
      script.src = src + callback;
    
      var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0];
      firstScript.parentNode.insertBefore(script, firstScript);
  	}
    /* ... */
    function callback(data) {
    	console.log('callback for script1');
    }
    createJSONP('script1.php', callback);
    
    /* ... */
    function callback(data) {
    	console.log('callback for script2');
    }
    createJSONP('script2.php', callback);		
  

Oppgave 5

Lag en bil og fyll tanken med et JSON-kall.